[Mozambique: de wet van het geslacht]

Wereldwijd

11 maart 2009

Mozambique: de wet van het geslacht

Gezien er op internationaal niveau juridische teksten bestaan over geweld tegen vrouwen, is het onaanvaardbaar dat een nationale staat geen concrete maatregelen neemt om dit geweld te bestrijden. Het is dan aan de civiele samenleving om druk uit te oefenen op de Staat om vrouwen te beschermen.

Ondanks de bestaande internationale wetgeving, verzaken vele staten aan hun verplichting om de vrouwen in hun land te beschermen. In sommige landen wordt het verbod om geweld tegen vrouwen te gebruiken expliciet vermeld in de nationale wetgeving. In andere landen is nog weinig vooruitgang geboekt. Overal strijden sociale organisaties voor het implementeren van de internationale regels in de nationale wetgeving en voor het verzekeren van de naleving ervan.

In Mozambique hebben twee partners van Oxfam-Solidariteit, Women and Law in Southern Africa (WLSA) en Forum Mulher (een netwerk van vrouwenorganisaties), de handen in elkaar geslagen om een wetsvoorstel op te stellen voor de Mozambikaanse parlementsleden. Het doel: huiselijk geweld erkennen als een publieke misdaad.

Bekijk enkele foto’s

Vervolging verzekeren
“Familiaal geweld mag vandaag dan wel strafbaar zijn, er is nog altijd een klacht van het slachtoffer nodig om de beschuldigden te kunnen vervolgen”, zegt Eric Callier, programmabeheerder voor Mozambique. “De wet die door onze partners voorgesteld is, geeft een lid van een ngo of van een gezondheidsorganisatie het recht om in naam van het slachtoffer de dader te laten vervolgen.”

“De methode die werd gebruikt om het wetsvoorstel op te stellen is opmerkelijk. Het proces werd gekenmerkt door een grote participatie van de lokale leden van het netwerk Forum Mulher. Zelfs vrouwen in de meest afgelegen gebieden hebben zo inspraak gekregen in de tekst. De professionaliteit waarmee onze organisaties te werk gegaan zijn, moet benadrukt worden. Zowel qua inhoud als qua vorm gaat het om een ijzersterke wet die geen enkele aanpassing door een juriste meer nodig had.”

Spijtig genoeg hebben deze inspanningen nog geen resultaat opgeleverd en na een eerste mislukte poging om de wet goed te keuren, staat deze nu opnieuw op de agenda van het parlement. “Op andere plaatsen in de wereld zijn verschillende organisaties erin geslaagd gelijkaardige wetten door het parlement te krijgen. Dat is heel bemoedigend. Het bewijst dat de samenwerking tussen lokale en internationale organisaties op het gebied van beleidsbenvloeding heel belangrijk is. Dit toont ook het gewicht dat internationale akkoorden kunnen hebben om veranderingen teweeg te brengen op het nationale niveau. Het actieplatform van Peking in 1995 is bijvoorbeeld een constant referentiepunt voor het lobbywerk in Mozambique”, vervolgt Eric Callier.

Een einde maken aan de straffeloosheid
Zelfs wanneer wetten goedgekeurd worden, blijven allerlei vormen van geweld nog ongestraft. In vele landen draagt het juridische systeem zelfs bij tot het bestendigen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarom steunt Oxfam-Solidariteit haar partners ook in hun pogingen om een betere toepassing van de wetten te verzekeren.

“In samenwerking met het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken in Mozambique heeft onze partner WLSA specifieke vormingsprogramma’s over de rechten van vrouwen gemaakt voor de ambtenaren en politieagenten. Bovendien werden er in meer dan honderd politiecommissariaten speciale plaatsen voorzien waar vrouwen en kinderen opgevangen worden die het slachtoffer werden van huiselijk geweld. Nog belangrijker is het grote werk dat geleverd wordt om vrouwen bewust te maken van hun eigen rechten”, besluit Eric Callier.

Initiatieven zoals deze zijn talrijk in Mozambique. Elke dag mobiliseren mannen en vrouwen zich om wetten, gedragingen en denkbeelden te doen evolueren en vrouwen de kans te geven een leven te leiden dat vrij is van geweld.

Artikel van Hugo van Brabandt voor het Oxfam-tijdschrift Globo van maart 2009: “Een vrouw slaan tast de samenleving aan”

 
 

Acties en projecten in Mozambique

 

Partners in Mozambique