[Project voedselzekerheid voor kwetsbare gezinnen in Westelijke Jordaanoever]

Wereldwijd

3 november 2008

Project voedselzekerheid voor kwetsbare gezinnen in Westelijke Jordaanoever

Samen met haar Palestijnse partner PARC zette Oxfam een nieuw project op ter ondersteuning van de kleinschalige familiale landbouw in de Westelijke Jordaanoever. Hiermee wil zij een dam opwerpen tegen een toenemende voedselonzekerheid in de regio.

Voortbouwend op een project uitgevoerd in 2007 in 6 dorpen in de Westelijke Jordaanoever, willen Oxfam-Solidariteit en PARC met dit nieuwe project de voedselproductie van kwetsbare gezinnen verder ondersteunen en uitbreiden naar 5 andere gesoleerde dorpen in de districten van Salfit en Noord-Ramallah.

Door de productie van kwaliteitsvolle levensmiddelen op te voeren, kunnen de gezinnen hun uitgaven voor voedsel verminderen en zelfvoorzienend worden. Bovendien kan een inkomen gegenereerd worden door de verkoop van het surplus.

Minder vrijheid, meer armoede
Omdat Isral de vrijheid van de Palestijnen sterk beperkt (meer checkpoints, de bouw van de Muur, een streng en restrictief pasjessysteem,...) is de werkloosheid in de Bezette Palestijnse gebieden de laatste jaren verder blijven toenemen. Palestijnen die vroeger gingen werken in Isral, kregen niet langer een vergunning en hun gezin verloor vaak zijn enige bron van inkomsten.

Anderen, die toegang hadden tot land en waterbronnen, hebben deze verloren door de uitbreiding van de Isralische kolonies en de bouw van de Muur. Of ze kunnen hun grond niet langer bewerken omwille van de strenge bewegingsrestricties.

Samen met de economische achteruitgang en de stijgende inflatie, zorgen deze restricties ervoor dat talrijke Palestijnse gezinnen niet amper in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In enkele jaren is het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft sterk toegenomen. De voedselonzekerheid neemt gestaag toe en treft voornamelijk vrouwen en kinderen. Vele gezinnen zijn tegenwoordig deels of volledig afhankelijk van humanitaire hulp en voedselhulp.

De aanpak van PARC en Oxfam-Solidariteit

Om een toenemende voedselonzekerheid en afhankelijkheid van humanitaire hulp tegen te gaan, wordt de kleinschalige gezinslandbouw gestimuleerd. Gezinnen kunnen een deel van hun voeding in eigen moestuintjes telen en een inkomen halen uit de verkoop van hun meerproductie.

Vele “nieuwe armen” in de Bezette Palestijnse gebieden kunnen zich op dergelijke voor hen nieuwe activiteiten richten, maar om slagen in hun onderneming hebben ze wel technische en materiele ondersteuning nodig. Met de financile steun van DG ECHO kunnen Oxfam-Solidariteit en PARC 430 kwetsbare families in gesoleerde dorpen hierbij helpen.

Concrete projecten verhogen zelfredzaamheid

De tussenkomst van PARC, partnerorganisatie van Oxfam, omvat:
- het opdrijven van de voedselproductie in gerrigeerde moestuinen. De gezinnen ontvangen de nodige materialen (irrigatienetwerken, zaaigoed) en een watertank of worden geholpen bij het herstellen van hun waterciternes.
- de productie van honing. Elk gezin krijgt drie bijenkorven, vaccins, 20 kilo suiker (als wintervoeding voor de bijen), kruidenplanten die rijk zijn aan nectar. Per dorp wordt een zeefmachine om honing te zuiveren ter beschikking gesteld.
- technische ondersteuning, vorming en opvolging. De begunstigden krijgen vorming zodat ze in de toekomst zelf instaan voor het onderhoud van hun moestuin en bijenkorven. Verdere opvolging en technische bijstand zijn eveneens voorzien.
- de capaciteiten van gesoleerde gemeenschappen versterken. Veel inwoners willen meer kennis verwerven over gezamelijke commercialiseringsmethodes, het verbeteren van het leefmilieu, de productie en verbetering van lokale zaden, enz. Er worden op dorpsniveau dus ateliers georganiseerd die deze zaken behandelen.
- een duurzaam beheer van de activiteiten via lokale comits. In elk dorp wordt een lokaal comit van 5 tot 7 personen opgericht dat de noden van de gezinnen vaststelt en de opvolging van de projecten moet waarborgen. Elk comit bestaat uit afgevaardigden van vrouwengroepen en boerenorganisaties, dorpsfunctionarissen en begunstigden van het project

Wie zijn de betrokkenen van dit project?

Het project richt zich in de eerste plaats op de meest kwetsbare gezinnen onder de “nieuwe armen”:
- alleenstaande vrouwen (gescheiden, weduwes,...) die interesse hebben en over de nodige capaciteiten beschikken om aan kleinschalige gezinslandbouw te doen;
- kleine landbouwers die hun inkomen volledig of gedeeltelijk verloren hebben door de bouw van de Muur;
- langdurig werklozen die genteresseerd zijn om aan kleinschalige gezinslandbouw te doen.

Bij de keuze van de begunstigden wordt vooral rekening gehouden met socio-economische kenmerken zoals de samenstelling van het gezin (aantal kinderen, bejaarden, mindervaliden, chronische zieken, enz.). Ook wordt gekeken naar de geschiktheid van een begunstigde voor bepaalde productie-activiteiten (moestuinen of honing). Wat zijn de vroegere ervaringen? kan de betrokkene de productie-activiteiten op de gepaste wijze beheren? Met deze evaluatie wordt duidelijk hoe kwetsbaar de potentieel begunstigde is en hoe groot de kans voor herstel is.

Het aantal begunstigden

Behalve de begunstigden van het project in 2007 richten de nieuwe activiteiten zich op gezinnen in 5 gesoleerde rurale dorpen: Kufl Harith, Sarta, Kafr Ayn en Ben Zad. In totaal worden 170 nieuwe families betrokken bij het project, waardoor het totale aantal directe begunstigden van dit project wordt opgetrokken tot 3.245 personen.

Met de steun van het departement humanitaire hulp van de Europese Comissie ECHO

Oxfam-Solidariteit is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel, het weerspiegelt niet de standpunten van de Europese Commissie.
Titel van het project: Versterken van de voedselzekerheid van kwetsbare gezinnen in de Westelijke Jordaanoever
Financiering: Departement humanitaire hulp van de Europese Comissie
Implementatie: Oxfam-solidariteit en PARC
Duur van het project: 11 maanden, vanaf 1 Mei 2008
Locatie: 11 dorpen in de Westelijke Jordaanoever (districten van Salfit, Noord-Ramallah en Qalqilya

 
 

Acties en projecten in bezet Palestijns gebied

 

Partners in bezet Palestijns gebied