Cambodja

Het koninkrijk Cambodja in Zuidoost-Azië telt ongeveer 15 miljoen inwoners. Het grondgebied is ongeveer zes keer groter dan België. Cambodja grenst aan Laos, Vietnam en Thailand en heeft een kustlijn in het zuiden. Het land heeft een tropisch klimaat en de geografie wordt gedomineerd door de imposante Mekongrivier. De voornaamste economische activiteit bestaat uit landbouw, gevolgd door textielindustrie en toerisme.

 • Cambodja

  Voor textielarbeiders en -arbeidsters zijn de arbeidsvoorwaarden in Cambodja niet bepaald gunstig. Via vakbondsacties en met de steun van Oxfam kunnen zij steeds meer hun stem laten horen. De Schone Klerencampagne, die meerdere ngo’s, vakbonden en verenigingen groepeert, kan een concrete invloed uitoefenen op het terrein. Het maandloon werd daardoor al verhoogd van 43 tot 50 euro.

   

  Lees meer over
  Cambodja
  Actief burgerschap
 • Oum Chan is verhuisd van het platteland naar Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, om er te gaan werken als textielarbeidster. Ze heeft zich aangesloten bij de vakbond C.CAWDU, die opkomt voor de rechten van de arbeiders in de textielsector. “Sinds de vakbond er is, doen we minder gedwongen en onbetaalde overuren”, vertelt Oum Chan. “En we leren beter opkomen voor onze rechten.”

  Lees meer over
  Cambodja
  Ongelijkheid
  C.CAWDU

De uitdagingen in Cambodja

In dit land met 15 miljoen inwoners moeten de meeste mensen rondkomen met minder dan 2 dollar per dag. Armoede is er een groot probleem. Dit laat zich vooral voelen op het platteland en bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen: vrouwen en kinderen.

Bewegingsruimte middenveld beperkt

Met ongeveer 1.500 lokale ngo's en diverse gemeenschapsorganisaties is het Cambodjaanse middenveld in volle opgang. Maar de openbare en politieke ruimte waarbinnen die organisaties kunnen werken, wordt de laatste tijd steeds kleiner. Ze ondervinden steeds meer moeilijkheden om bijeen te komen, zich te organiseren en vrijuit te spreken.

Afhankelijk van buitenlandse hulp

Ongeveer de helft van het nationale budget in Cambodja hangt af van buitenlandse hulp. Die schenkers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het land. Ze zijn essentieel om de inspanningen van de overheid en niet-gouvernementele organisaties te coördineren, op alle niveaus. Van die financiers speelt China een steeds grotere rol.

Toenemende ongelijkheid

De laatste twee decennia is de Cambodjaanse economie gestabiliseerd en zelfs gegroeid. Spijtig genoeg ging die groei gepaard met een toenemende ongelijkheid. De regering heeft immers vooral aandacht voor buitenlandse investeringen en voor de exportindustrie. Op die manier kan ze buitenlands geld naar de staatskas doen vloeien.

Werkonzekerheid

De economische groei van Cambodja hangt grotendeels af van vier sleutelsectoren: het toerisme, de textielindustrie voor de export, vastgoed en bouw en de grootschalige landbouw. Maar de groei in die sectoren was niet groot genoeg om het groeiende aantal werknemers op de arbeidsmarkt aan het werk te zetten. De Cambodjaanse bevolking is een van de jongste in de regio. Bijna 65 procent is jonger dan 30 jaar en de gemiddelde leeftijd is 23,5 jaar. Het merendeel van die jongeren vindt werk in de informele sector. De werknemers zijn niet zeker van werk. Ze nemen massaal hun toevlucht tot tijdelijke contracten, omdat het arbeidsrecht niet strikt wordt toegepast. Daardoor kunnen ze niet rekenen op bescherming.

Kwetsbare economie

De integratie van Cambodja in de wereldeconomie heeft de nationale economie kwetsbaarder gemaakt voor mogelijke crises. De economische groei heeft tegelijkertijd de druk verhoogd op grond, water en bossen. De gemeenschappen op het platteland verliezen hun bestaansmiddelen, ten voordele van de privésector. Ze moeten emigreren om werk te vinden. De werknemers die van het platteland komen, worden vaak uitgebuit. Ze krijgen geen bescherming op het werk en hebben ook geen toegang tot de sociale basisdiensten.

Onbenutte grondstoffen

Cambodja beschikt over veel grondstoffen die nog niet benut worden. Er zijn mogelijkheden om grootschalige investeringen te doen in de landbouw of in de ontginning van bodemrijkdommen, vooral energiebronnen. Die activiteiten vormen een enorm groeipotentieel. Maar het land zal ervoor moeten zorgen dat die nieuwe rijkdommen ten goede komen aan de bevolking en dat ze gelijk verdeeld worden.

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

Er bestaat in Cambodja ook een schreeuwende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat verschil heeft vooral op plaatselijk niveau te maken met diepgewortelde sociale regels. De vrouw wordt er als een ondergeschikte van de man beschouwd. Doordat de vrouwen zich daarbij neerleggen, maken ze het zichzelf nog moeilijker om die ongelijkheid weg te werken. Ze hebben daardoor minder toegang tot natuurlijke grondstoffen en kunnen niet deelnemen aan de besluitvorming. Daarom zijn vrouwen op alle politieke niveaus zwak vertegenwoordigd.

Wat doet Oxfam in Cambodja?

Oxfam werkt aan ontwikkeling ten voordele van de armste bevolkingsgroepen. Die ontwikkeling is gebaseerd op autonomie, gelijkheid en duurzaamheid. Ze steunt op een constructieve samenwerking tussen de bevolking, de overheid en de privésector. De Cambodjanen moeten hun rechten kunnen opeisen. Daarvoor moet de bevolking eerst haar rechten kennen, zodat ze met kennis van zake keuzes kan maken voor haar ontwikkeling.

Sterkere arbeidersbewegingen

Oxfam-Solidariteit richt haar werk in Cambodja op de steun aan sociale bewegingen, in het bijzonder werknemersbewegingen. Door de economische evolutie ontwikkelen we nu ook activiteiten voor voedselveiligheid, de verdediging van werknemers in de dienstensector, het toerisme en de informele sector. We maken lokale partnerorganisaties sterker, want de economie, politiek en sociale context in Cambodja evolueren razendsnel. We ondersteunen werknemers en kleine boeren om hun zelfstandigheid te behouden. We helpen onze partners om hun werking op een democratische manier te laten ontwikkelen en om hun capaciteiten te versterken.

Samenwerkingen tussen sectoren versterken

De werknemersbewegingen werken steeds vaker samen met organisaties die de mensenrechten verdedigen, die strijden tegen landroof en met vrouwengroepen. Want in Cambodja is de strijd om het leven van de bevolkingsgroepen te veranderen vooral een politieke. De bevolking moet op een democratische manier kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van het land. Als alle actoren in de samenleving sterker samenwerken, wordt de kans op succes groter. Daarom steunt Oxfam actief de samenwerking tussen sectoren. We bouwen daarbij ons actieterrein uit naar het recht op duurzame bestaansmiddelen in de steden.

Investeerders

Investeerders moeten op hun beurt nationale en internationale normen ter bescherming van de sociale waarden en het milieu respecteren. Ze moeten erop toezien dat hun investeringen ten goede komen aan kleine producenten, met name aan vrouwen. De overheid moet de voorwaarden scheppen om samenwerkingen aan iedereen ten goede te laten komen, om zo efficiënter de armoede en ongelijkheid te bestrijden.

 

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners:
Narith Sok

In Cambodja is geld belangrijker dan de wet. Dus een verandering kan enkel van de georganiseerde arbeiders komen.

Narith Sok, gewezen vicevoorzitter van de Cambodjaanse Federatie van werknemers uit de toerismesector

Lees meer over
CTSWF
Actief burgerschap
Cambodja