Laos

Laos staat voor een enorme uitdaging: de armoede verminderen en een eerlijke ontwikkeling garanderen voor haar ongeveer 6,2 miljoen inwoners. Een zware taak, want in Laos hant 1/5de van het budget af van internationale hulp. 70% van de bevolking werkt in de landbouw. Laos beschikt wel over belangrijke grondstoffen: mineralen, water en producten uit de bosbouw. De watervoorraden bevinden zich vooral in de zone van het Mekongbekken.

 • Mevrouw Ho Channao plukt thee op een bioplantage in Paksong, Laos. Ze brengt haar oogst naar de theebedrijfjes van Oxfam-partner Lao Farmer Products, waar de blaadjes verwerkt worden tot groene thee met een fairtradelabel. De blaadjes worden maar heel licht gefermenteerd, zodat alle waardevolle stoffen behouden blijven. Alles wordt handmatig verpakt, en zo zorgen de fabriekjes ook voor heel wat werkgelegenheid. Met de opbrengst van de thee worden sociale projecten gesteund, zoals de bouw van een schooltje.

  Lees meer over
  Laos
  Voedsel voor iedereen
  ASDSP
 • Een tractor van multinational Mitr Lao oogst het suikerriet van Laotiaanse boeren. In 2005 opende de suikergigant een fabriek in het Zuiden van Laos en bood de lokale boeren aan om suiker te gaan verbouwen. Als de boeren hun land en arbeid ter beschikking stelden, zou Mitr Lao de oogst opkopen. ‘Contract farming’ heet dat, en de praktijk grenst aan landroof. Jaren later zitten 9 op 10 deelnemende boeren en hun gezin tot over hun oren in de schulden. Oxfam en lokale partner LFTU helpen hen om zich te organiseren en hun onderhandelingspositie met het bedrijf te versterken.

  Lees meer over
  Laos
  Landroof
  LFTU
 • Vakbondsvrouw Chansada Phetsadaheung (rechts) en de CEO van de Lao-Viet Bank hebben net een collectieve arbeidersovereenkomst ondertekend. Werknemers genieten in Laos vaak nog amper bescherming. Oxfam en haar partner LFTU helpen de vakbonden om daar verandering in te brengen. Een CAO is voor arbeiders en bedienden een cruciale stap op weg naar een waardig loon en eerlijke arbeidsomstandigheden. Chansada is dan ook bijzonder blij: “Werknemers die een klacht willen neerleggen staan vanaf nu niet meer alleen; als er een probleem is, gaan we als groep in dialoog met de bank!”

  Lees meer over
  Laos
  Actief burgerschap
  LFTU
 • 1,1 miljoen hectare land werd de voorbije 10 jaar in Laos verkocht of verhuurd. De beschikbare grond voor landbouw verkleint er in sneltempo.

 • 23 dorpen in Hom en Kasi, Laos, worden met hulp van Oxfam beter voorbereid op aardbevingen en overstromingen. 

De uitdagingen in Laos

De Democratische Volksrepubliek Lao bleef op economisch vlak relatief geïsoleerd tussen 1975 – het einde van het conflict waarbij de Communistische Partij aan de macht kwam – en het begin van de jaren '90. Aan het einde van de Koude Oorlog zag Laos af van de collectivistische economie die de overhand had sinds 1975. Het land evolueerde toen naar een grotere integratie op regionaal en internationaal niveau.

WTO

Dat leidde onder meer tot de toetreding van het land tot de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in 1997 en tot de World Trade Organization (WTO) in 2012. Niettemin is de ontwikkeling er nog erg ongelijk: er bestaan grote tegenstellingen tussen economisch actieve regio’s zoals het Mekongbekken en de meer bergachtige zones.

Vrijhandel bevorderen

De economische koers van de huidige regering bevordert de vrijhandel en investeringen door de deur open te zetten voor rechtstreekse buitenlandse investeringen, de commercialisering van gronden en de actieve promotie van marktmechanismen. Laos hoopt ook meer inkomsten te verwerven via zijn beschikbare natuurlijke grondstoffen. Het probeert daarmee buitenlandse en binnenlandse investeerders aan te trekken en de economische exportactiviteit te verhogen. Laos ondersteunt bijvoorbeeld de ontwikkeling van grote plantages voor exportgewassen en de vestiging van fabrieken.

Sterke ontwikkeling mijnsector

De mijnsector heeft de voorbije jaren een sterke ontwikkeling gekend. In 2011 was die sector alleen al goed voor 80 procent van de rechtstreekse buitenlandse investeringen, 45 procent van de export en 10 procent van de nationale inkomsten. Maar die ontwikkeling heeft zware gevolgen, zoals de gedwongen verhuizing van bevolkingsgroepen, een beperktere toegang tot natuurlijke hulpbronnen, sociale problemen en milieuproblemen in de productiezones.

Illegale bosexploitatie

Voor de exploitatie van zijn grondstoffen maakt Laos ook gebruik van zijn immense, hydro-elektrische productiecapaciteit om te beantwoorden aan de steeds groeiende vraag naar elektriciteit van de grote buurlanden. Ook de vaak illegale en weinig duurzame exploitatie van de bossen roept vragen op over het milieu, en over de toegang van de lokale gemeenschappen tot de hulpmiddelen die zij nodig hebben voor hun levensonderhoud en ontwikkeling.

Kleine landbouwers in moeilijkheden

In de landbouwproductie komen de buitenlandse investeringen voornamelijk uit China, Vietnam, Thailand, Maleisië en Zuid-Korea. Dit model van landbouwontwikkeling, dat opnieuw de nadruk legt op exportgewassen, brengt de kleine landbouwers en de lokale gemeenschappen in grote moeilijkheden. Ze worden weinig of niet betrokken bij de beslissingen. Vaak hebben zij de grootste moeite om hun rechten te doen respecteren en verliezen ze de toegang tot de natuurlijke hulpbronnen.

Landroof

Die moeilijkheden ontstaan doordat hun recht op grond niet wettelijk beschermd wordt. Zelfs de lokale overheid kent de bestaande wettelijke bepalingen niet. Bovendien ontbreekt de mogelijkheid om in rechtszaken gehoord te worden. De goede verstandhouding tussen nationale of plaatselijke elites en  buitenlandse investeerders ligt aan de basis van een aantal problemen. Er is landroof, en boeren steken zich in de schulden door contracten te tekenen waarvan zij niet alle gevolgen kunnen inschatten. Zelfs al hebben kleine boeren de controle over grond en water, dan ontbreekt het hen aan kennis en de nodige commerciële relaties. Dat zijn twee essentiële elementen om op een efficiënte manier aanwezig te zijn op de lokale markten en zo correcte prijzen voor hun producten te krijgen.

Kloof stad en platteland

De toegang tot sociale basisdiensten vormt ook een steeds terugkerend probleem. Er is verbetering is op het vlak van basisonderwijs, maar de kloof tussen de stadscentra en het platteland blijft groot. Er zijn ook verbeteringen zichtbaar in de gezondheidszorg. De moeder- en kindersterfte blijft wel erg hoog. Om die sterftecijfers te doen dalen, moet vooral de toegang tot de reproductieve gezondheidszorg verbeteren.

Clusterbommen

Naast de andere problemen waarmee het land geconfronteerd wordt,  ligt er nog een groot aantal niet-ontmantelde clusterbommen. Daarnaast zijn er de natuurrampen, zoals de tyfoon Ketsana die het land teisterde in 2009. De laatste jaren nemen die rampen in frequentie en intensiteit toe. Om efficiënt te kunnen reageren op die evolutie, is een betere voorbereiding op rampen nodig. Om beter het hoofd te kunnen bieden aan de schade die ze veroorzaken, moet ook het reactievermogen op rampen verhoogd worden.

Wat doet Oxfam in Laos

Oxfam streeft ernaar dat de bewoners van het platteland een betere toegang krijgen tot grond, bossen en water. Zo kunnen ze hun bestaansmiddelen veilig stellen. Mannen en vrouwen op het platteland moeten daarom meer gehoord worden wanneer er besluiten genomen worden over voedselveiligheid en over het beheer van de natuurlijke rijkdommen.

Cruciale rol van kleine boeren

De kleine Laotiaanse boeren spelen niet alleen een cruciale rol in de voedselvoorziening voor hun gezin, maar ook voor het hele land. Zij zorgen voor de bescherming van het milieu en van de biodiversiteit. Om hun rol binnen de samenleving te waarderen en om hun toegang tot natuurlijke hulpbronnen te verzekeren, ondersteunt Oxfam diverse initiatieven op het platteland.

Rendement landbouw verhogen

Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Landbouw, met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, Laotiaanse verenigingen en boerenorganisaties. Concreet omvatten die activiteiten onder meer het selecteren en kruisen van zaden, om zo het rendement in de landbouw te verbeteren. Verder worden er ook sensibiliseringsacties rond biodiversiteit georganiseerd.

Emancipatie vrouwen

In Laos is een groot aantal vrouwen het slachtoffer van huiselijk geweld en van sociale, economische en politieke discriminatie. Om een einde te stellen aan dat onrecht en om de emancipatie van de vrouwen te steunen, werken we samen met partnerorganisaties. Die stellen zich tot doel om vrouwen op gelijke voet met mannen te laten werken aan de vermindering van de armoede. Vrouwen moeten ook mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. In de eerste plaats moet de overheid zich openstellen voor deze thema's, die ze nu nog als te moeilijk beschouwt.

Voorbereiden op rampen

Samen met het nationale Instituut voor Rampenbeheer biedt Oxfam vorming aan plaatselijke overheden en vrijwilligers uit lokale gemeenschappen, om het hoofd te kunnen bieden aan overstromingen, droogte en andere rampen. Deze projecten omvatten opleidingen over aangepaste technieken, zoals landbouwdiversificatie en waterbeheer.

Eerstehulpkits

Daarnaast levert Oxfam in noodsituaties de nodige uitrusting, zoals boten, waarschuwingssystemen of eerstehulpkits. In de dorpen worden comités opgericht die als taak hebben actieplannen uit te werken om snel te kunnen reageren als er zich een ramp voordoet. Nieuwe technieken worden ook ingezet om bijvoorbeeld de zaden op een efficiëntere manier te bewaren en de irrigatiesystemen te beschermen tegen eventuele beschadiging. Dit humanitair project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Stem bevolking luider laten horen

Oxfam wil met haar werk in Laos de bevolking ook in staat stellen haar stem te laten horen. Meerdere Laotiaanse organisaties werden opgericht om de stem van de gemeenschappen luider te doen klinken. De bijdrage van Oxfam is er op gericht om de competenties en capaciteiten van deze enthousiaste mensen en organisaties te versterken. Want zij dragen bij tot een eerlijkere ontwikkeling van hun land.

Vakbonden

Omdat veel van die organisaties nog erg jong zijn, moeten ze hun plaats in de maatschappij en het openbare overleg nog vinden. Ze hebben dan ook nood aan steun op het vlak van organisatie en programmabeheer. Een partnerschap van Oxfam met de federatie van de Laotiaanse vakbonden laat bijvoorbeeld toe om de werknemers aan het woord te laten en om het overleg over hun werkomstandigheden op te starten.

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners:

We doen opleiding en kwaliteitscontrole bij de boeren en zorgen ervoor dat ze een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.

Sisalio Svengsuksa, Directeur Oxfam-partner Lao Farmer Products

Lees meer over
ASDSP
Voedsel voor iedereen
Laos