Mali

De Afrikaanse republiek Mali, ten zuiden van de Sahara, is een van de armste landen in de wereld. Negen miljoen Malinezen, ofwel 80 procent van de beroepsbevolking, werken in de landbouw. Toch wordt de bevolking op het platteland geconfronteerd met een permanente voedselonzekerheid. De belangrijkste ongelijkheden komen tot uiting in de toegang tot de gezondheidszorg en het onderwijs. Een groot deel van het land ligt in de Sahelregio. De zeldzame regenval en politieke onrusten bedreigen de bestaanszekerheid en de ontwikkeling van het land.

 • Mali Sexagon

  De Malinese overheid stelt  bepaalde stukken land in de buurt van de Nigerrivier ter beschikking aan de boeren. Die betalen jaarlijks een vast bedrag per hectare die zij er bewerken. “Als de oogsten tegenvallen of vernietigd worden door droogte kunnen de kleine boeren die bijdrage niet betalen en dreigen ze hun land te verliezen,”  zo klinkt het bij het boerensyndicaat SEXAGON.  “Met ons door Oxfam ondersteund project ‘Boer & investeerder’ trachten we dat te voorkomen.”

  Lees meer over
  Mali
  Voedsel voor iedereen
  SEXAGON
 • Mali AOP

  Hamzata Ahmidi, 50, is hoofd van een gezin van tien personen. “Ik bewerk mijn land met een hak omdat ik geen os en geen ploeg heb. In 2012 kon ik slechts 200kg rijst oogsten. Dat was amper genoeg om mijn gezin gedurende een maand eten te geven. De steun van Oxfam is dus heel belangrijk voor ons kleine boeren.” Gezinnen die door de crisis van voorjaar 2013 in Mali getroffen werden, ontvingen pakketten met rijst, doperwten, olie en zout.

  Lees meer over
  Mali
  Voedsel voor iedereen
  AOPP
 • Mali URCAK

  Vrouwelijke producenten  verenigden zich om toegang te krijgen tot land en ze zetten druk op hun echtgenoot om als vereniging te worden opgenomen in de Unie van landbouwcoöperaties (URCAK). “Nu zijn er 16 gemengde en 59 vrouwengroepen. Een groot deel van de financiële middelen komt van vrouwen. Daardoor kunnen wij nu meer gewicht in de schaal werpen,” zegt een tevreden lid van URCAK.  Samen met Oxfam steunt de Unie projecten voor de economische ontwikkeling van vrouwen.

  Lees meer over
  Mali
  Voedsel voor iedereen
 • Goed opgeleide gezondheidswerkers zijn schaars in Mali: er is slechts 1 vroedvrouw voor 24.000 inwoners. 68 % werkt in het district Bamako.

 • Basisonderwijs is een prioriteit: 70,7 % van de meisjes gaat naar school, tegenover 89,5 % van de jongens. Meisjes haken vaak vroeger af.

De uitdagingen in Mali

Met zijn ruim 15 miljoen inwoners staat Mali voor verschillende uitdagingen. De bevolking op het platteland kampt met een permanente voedselonzekerheid. Belangrijke ongelijkheden uiten zich in de toegang tot gezondheiszorg en onderwijs. Het land, dat in de Sahelregio ligt, lijdt onder periodes van droogte, voedselschaarste en conflicten. Daardoor hinkt de ontwikkeling ernstig achterop.

Industriële landbouw

De toegevoegde waarde van de familiale landbouw is beperkt in Mali. Er zijn te weinig mogelijkheden om landbouwproducten te verwerken en te verhandelen. De plattelandsbevolking is kwetsbaar en beschikt niet over gepaste financiële en technische middelen. Vooral vrouwen hebben weinig toegang tot grond en productiemiddelen. Natuurlijke grondstoffen worden geleidelijk aan vernietigd, door de klimaatverandering of door ze op een niet-ecologische manier te gebruiken. De overheid zet liever in op de industriële landbouw en snelle resultaten, ten koste van de eigen voedselsoevereiniteit.

Boeren van hun grond verdreven

Zo worden kleine boeren vaak zonder compensatie van hun grond verdreven. Dat komt omdat de overheid al te gemakkelijk toegevingen doet aan de vele buitenlandse investeerders, vooral in de mijnsector. Ze verkoopt hen honderden hectares vruchtbare grond. De kleine boeren kunnen niet langer produceren en blijven zonder bestaansmiddelen achter. Tegelijk bestaat er veel te weinig controle op grootschalige landbouw en op de inkomsten daaruit.

Ommekeer

De Malinese overheid moet dringend een tandje bijsteken voor een duurzamer landbouwbeleid. Er is stilaan wel een ommekeer merkbaar. De overheid ontwikkelde bijvoorbeeld een actieplan om het overheidsbudget gezonder te maken. Ze voerden subsidies in voor rijstproducenten en verkopers in bepaalde speciaal aangelegde geïrrigeerde landbouwzones. Toch blijven de armoede en ondervoeding groot. De productie van basisvoedsel zoals gierst en doerra wordt verwaarloosd. In de zones waar aan diversificatie gewerkt wordt, blijven de resultaten zeer bescheiden, omdat de overheid deze productie niet echt steunt.

Meer democratie 

Om het democratische proces te bevorderen, werd begin 2000 een beleid van decentralisatie ingevoerd. Sindsdien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor basisdiensten zoals de watervoorziening, gezondheidszorg en onderwijs. Maar op financieel en technisch vlak blijven ze slecht uitgerust. Bovendien is er een gebrek aan controlemechanismen en biedt overheid veel te weinig transparantie. Het is essentieel dat de gemeenschappen meer deskundigheid verwerven en gesteund worden om een rol te spelen in de democratie. 

Basisonderwijs voor iedereen

In 1999 zette Mali een educatieprogramma op, zodat elk kind goed basisonderwijs zou krijgen. De Malinese bevolking moest over voldoende goed opgeleide mensen beschikken tegen 2015. Vandaag is er vooruitgang, maar er zijn nog veel problemen. Slechts 70,7 procent van de meisjes gaat naar school tegenover 89,5 procent van de jongens. Meisjes haken vroeger af, bijvoorbeeld door een kindhuwelijk. Er zijn zeer weinig leerkrachten beschikbaar of ze hebben een te beperkte opleiding gekregen. De alfabetiseringsgraad blijft met gemiddeld 29,6 procent laag. Enkel het district Bamako steekt daar bovenuit met 68,9 procent. Voor vrouwen liggen die cijfers nog lager. De overheid moet blijven investeren in basisonderwijs voor iedereen, met speciale aandacht voor meisjes.

Klimaatverandering en conflicten

De Sahelregio, waarvan Mali deel uitmaakt, is bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering. Die zorgt voor afwisselende periodes van droogte en overstromingen. Geregeld doen er zich voedselcrises voor die een gevolg zijn van klimaatproblemen of natuurrampen, zoals bijvoorbeeld invasies van sprinkhanen. Die plaag vindt vooral in het noorden van de Sahel plaats. Bovendien zijn er regelmatig conflicten tussen de gemeenschappen over toegang tot water, grond en weiland. Politieke onrusten en conflicten in Mali en de buurlanden zorgen voor grote onveiligheid, die zich uit in wapenhandel, drugs, diefstal van voertuigen, ontvoeringen en terroristische dreiging.

Wat doet Oxfam in Mali?

Oxfam werkt samen met lokale organisaties om de armoede en kwetsbaarheid van de Malinese bevolking te verminderen. Onze aanpak is erop gericht om de landbouw, duurzame bestaansmiddelen en goed bestuur te promoten.

Dialoog

Daarom hechten we ook veel belang aan preventie, voorbereiding en beheer van risico’s op rampen. Om in de institutionele mechanismen verandering te brengen, stimuleren we de dialoog, onderhandelingen en samenwerking tussen het middenveld, de overheid, de privésector en internationale organisaties.

Duurzame methodes ondersteunen

Oxfam steunt basisorganisaties van kleine producenten zodat ze hun eigen projecten beter beheren en uitvoeren. We stimuleren het gebruik van duurzame, milieuvriendelijke methoden en helpen boeren om hun rechten beter te verdedigen. Door te onderhandelen over toegang tot de markt en door het beleid te invloeden op lokaal en nationaal vlak kunnen zij hun bestaansmiddelen uiteindelijk duurzamer maken en voedselzekerheid opbouwen.

Vrouwenorganisaties

Oxfam werkt ook met vrouwenorganisaties om verandering mogelijk te maken in de relatie tussen mannen en vrouwen. Het gaat erom de rechten, de rol en de positie van vrouwen in de plattelandsgemeenschappen te versterken. Door de technische en organisatorische capaciteiten van de vrouwenorganisaties te verbeteren, kunnen zij het economisch beleid en het landbouwbeleid mee beïnvloeden.

Een sterke gemeenschap kijkt toe op goed bestuur

Door de decentralisatie werd het beheer van basisvoorzieningen als water, gezondheidszorg en onderwijs in Mali toevertrouwd aan de gemeenschappen. Oxfam steunt deze gemeenschappen via basisorganisaties, zoals verenigingen van moeders, lokale overheden en politieke vertegenwoordigers. We verrijken hun technische en organisatiekennis. We zorgen ervoor dat ze over de juiste competenties beschikken om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Samen met onze partners stimuleren we de lokale samenwerking, zodat de bevolking actief betrokken wordt bij het veranderingsproces.

Goedkope technologie

Tegelijkertijd zetten we onze acties voor beleidsbeïnvloeding voort. Want de overheid moet meer investeren in goede gezondheidszorg, toegang tot water en onderwijs. Dat betekent ook dat ze moet zorgen voor de middelen die lokale beheerders nodig hebben. Daarom stimuleren we bijvoorbeeld het gebruik van goedkope technologie, zoals waterpompen.

Noodhulp, humanitaire actie en conflictbeheersing 

Een groot deel van Mali ligt in de Sahelregio. Die is bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering, natuurrampen, voedselcrises, conflicten en politieke onrust. Daarom betrekt Oxfam haar partners bij de preventie en een goede voorbereiding, om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wanneer een crisis in de maak is, proberen we alle betrokkenen zo snel mogelijk te informeren en aan te sporen tot actie. Daarom dringen we aan dat de overheid een efficiënt alarmsysteem voorziet. 

Lange termijn

Als er een ramp plaatsvindt en de overheid en andere betrokkenen de crisis niet op een passende wijze behandelen, bieden we direct en in de mate van het mogelijke hulp, samen met onze partners. Als het nodig is, mobiliseren we de internationale gemeenschap om gepast te reageren op de humanitaire crisis. Oxfam benadrukt dat er programma’s op lange termijn ontwikkeld moeten worden om structurele problemen aan te pakken.

De projecten van Oxfam in Mali krijgen financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant.

     Afbeeldingsresultaat voor provincie vlaams brabant

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners:
Etienne Godts

64% van de bevolking in Mali leeft onder de armoedegrens, ze woont vooral op het platteland en voedsel is permanent onzeker.

Etienne Godts, Programmabeheerder bij Oxfam-Solidariteit

Lees meer over
Voedsel voor iedereen
Mali