Wat doet Oxfam in El Salvador?

Oxfam werkt samen met lokale partners om basisgemeenschappen te ondersteunen en discriminatie te stoppen op het vlak van voedselzekerheid, recht op drinkbaar water, gendergelijkheid en bijstand tijdens humanitaire crises.

Samenwerking stad en platteland

Samen met lokale partners ondersteunen we nieuwe economische mogelijkheden. Door een nieuwe dynamiek tot stand te brengen in de lokale economie willen we de samenwerking tussen stad en platteland vlotter laten verlopen. Een verbetering van de voedselketen maakt dat er meer voedsel beschikbaar is en vergemakkelijkt ook de toegang ertoe. Boeren en boerinnen moeten gemakkelijker rechtstreeks toegang krijgen tot de lokale markt.

Voedselzekerheid

We moedigen vrouwen op het platteland aan om in hun organisatie en in netwerken van vrouwen en mannen mee te werken aan de ontwikkeling van wetgeving voor voedselzekerheid en aan het landbouwbeleid. Oxfam steunt initiatieven om druk uit te oefenen op de overheid, zodat die meer gaat investeren in landbouw en plattelandsontwikkeling. Dit kadert in de GROEI-campagne voor het recht op voedsel, die Oxfam ook in El Salvador voert.

Recht op drinkbaar water

Iedereen moet kunnen beschikken over voldoende water van goede kwaliteit. Ook vrouwen op het platteland. Daarom oefenen we druk uit op de overheid. Die moet het recht op water omzetten in wetgeving en toepassen in haar beleid. Het doel is dat de sector van water en afvalverwerking goed beheerd wordt. Daarom dringt Oxfam er samen met haar partners op aan om een nieuwe dienst in het leven te roepen, die er op toeziet dat toegang tot water als een fundamenteel recht erkend wordt.

Lees in dit El Faro-artikel (Spaanse tekst) hoe mensen in La Libertad strijd voeren voor drinkbaar water, met de hulp van Oxfam-partner ACUA.

Gendergelijkheid

Oxfam steunt organisaties en netwerken die op lokaal en nationaal vlak voorstellen ontwikkelen en in dialoog gaan met de overheid over het verdedigen en beheren van water. Daarbij is er aandacht voor gendergelijkheid, want dit is een belangrijk aspect van de problemen met de toegang tot water.

Vrouwenrechten

Oxfam ijvert voor de erkenning van vrouwenrechten als een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van El Salvador. Door vrouwen individueel en in groep sterker te maken, zijn zij beter in staat om zelf beslissingen te nemen in hun privéleven en in het openbaar. Ze kunnen erin slagen om de cyclus van geweld te doorbreken.

Leven zonder geweld

Oxfam steunt vrouwenorganisaties en de vrouwenbeweging om rechten voor vrouwen af te dwingen op basis van een gemeenschappelijke agenda. Zo kunnen zij een gunstiger klimaat scheppen, en culturele gewoonten, die geweld tegen vrouwen wettigen en in stand houden, in vraag stellen en  veranderen.

Verantwoordelijkheid en verantwoording

Slachtoffers van geweld tegen vrouwen krijgen makkelijker toegang tot justitie als de overheidsdiensten beter functioneren. Met onze partners streven we er daarom naar dat het beleid zijn verantwoordelijkheid erkent en verantwoording geeft. De bestaande wetgeving en de internationale verplichtingen van El Salvador voorzien dat op dit moment al.

Rampenpreventie

Oxfam verdedigt het recht van de meest kwetsbare gemeenschappen op veiligheid en bescherming tegen natuurrampen en door mensen veroorzaakte crises. Hierbij hebben we speciale aandacht voor vrouwen. Goede coördinatie maakt organisaties uit het middenveld sterker. Het schept kansen om beter samen te werken met overheidsdiensten. Het zorgt er ook voor dat rampenpreventie efficiënter verloopt en dat de bevolking beter is voorbereid. Dat is vooral van belang voor de meest kwetsbare Salvadoranen, zoals vrouwen en kinderen.

Leiderschap

Met dank aan een goede coördinatie zijn Oxfam en haar lokale partners beter voorbereid op rampen. Zo kunnen we op tijd en op passende wijze actie ondernemen in het geval van een natuurramp of crisis. Dat gebeurt in samenwerking met de nationale overheid en andere betrokkenen. We moedigen vrouwen en jongeren aan om samen te werken met de plaatselijke comités en sociale organisaties, om hen te helpen om het leiderschap op te nemen in functie van hun specifieke behoeften. Dit humanitaire project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

De projecten van Oxfam in El Salvador krijgen financiële steun van de Provincie Antwerpen.