Actieplan tegen wangedrag

De bedoeling van dit document is om een reeks acties te bundelen en samen te vatten die momenteel worden ondernomen of die zijn voorgesteld door de directie van Oxfam als reactie op de huidige crisis. We willen zorgen voor een onmiddellijke, alomvattende en verantwoordelijke respons op de gebeurtenissen voor de gehele Oxfam-confederatie, die zal leiden tot diepgewortelde en duurzame verandering.

Ons doel is om de nodige veranderingen aan te brengen in ons beleid, onze praktijk en onze cultuur om uitbuiting, misbruik en intimidatie in alle delen van onze confederatie te voorkomen, de mensen met wie we werken te beschermen en gerechtigheid te garanderen voor overlevenden van misbruik.

De acties die hier worden vermeld, zijn gericht op:

  • Het aantonen van een oprechte inzet voor transparantie en verantwoording, onder meer door de oprichting van een onafhankelijke commissie om ons vroeger en huidig werk te herzien - waarvan de bevindingen openbaar gemaakt zullen worden en waarvan de aanbevelingen verder richting zullen geven aan het werk van Oxfam.
  • Het veranderen van het beleid, de werkwijzen en de cultuur binnen Oxfam, waaronder het significant verhogen van onze investering in bescherming en in gendertrainingen en –ondersteuning.
  • Het samenwerken met andere organisaties in de humanitaire en ontwikkelingssector om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt, met inbegrip van inspanningen om werving- en selectieprocedures te hervormen om te voorkomen dat personen die schuldig zijn bevonden aan wangedrag niet kunnen navigeren tussen verschillende organisaties. 

1. Benoeming van een onafhankelijke commissie op hoog niveau inzake seksuele misstanden, verantwoording en cultuurverandering

Oxfam kan zichzelf niet vrijpleiten van de beschuldigingen en moet dat ook niet proberen. De Commissie op hoog niveau werkt op zakelijke basis met Oxfam en bestaat uit ervaren vrouwelijke leiders van over de hele wereld.

De reikwijdte van het onderzoek door de Commissie zal worden bepaald door de onafhankelijke voorzitter in overleg met de raad van bestuur van Oxfam International en het zal volledige bevoegdheden hebben om te kijken naar vroegere en huidige zaken, beleid, praktijken en cultuur. De taakomschrijving van de Commissie zal worden vastgesteld door de voorzitter van de onafhankelijke commissie en de raad van bestuur van Oxfam International. De Commissie zal luisteren naar kritiek, klachten en aantijgingen, met name met betrekking tot machtsmisbruik en seksueel wangedrag. Het zal zich inspannen om een uitgebreid dossier op te bouwen, dat publiekelijk beschikbaar zal worden gemaakt. Oxfam laat zich leiden door de aanbevelingen die de Commissie doet.

2. Opnieuw de toezegging om samen te werken met alle relevante autoriteiten, inclusief regelgevers en regeringen

We zullen onze inspanningen verdubbelen om blijk te geven van transparantie en bereidheid om samen te werken met relevante autoriteiten om gerechtigheid voor overlevenden van misbruik te bereiken en om misbruik in de toekomst te voorkomen.
We bieden proactief aan regelgevers en overheden aan om alle informatie te delen die zij willen zien. Het doel is om ervoor te zorgen dat autoriteiten weer vertrouwen kunnen hebben in ons beleid en onze processen, met een aantoonbare inzet voor transparantie.

3. Onderzoek van eerdere gevallen heropenen en andere getuigen of slachtoffers van wangedrag aanmoedigen om zich uit te spreken

We zijn het iedereen die mogelijk is getroffen door het wangedrag van Oxfam-medewerkers verplicht om ze de gelegenheid te bieden terug te kijken en te bepalen of ze op de juiste manier zijn behandeld. Als dat niet het geval was, zullen we, voor zover mogelijk, alsnog krachtig optreden in overeenstemming met de waarden van Oxfam. Dit kan ertoe leiden dat sommige huidige personeelsleden met disciplinaire maatregelen worden geconfronteerd en mogelijk hun baan verliezen.

We zullen personeel, vrijwilligers, partners en begunstigden actief blijven aanmoedigen dat het veilig is om incidenten te melden die zij ervaren of gezien hebben. Misschien konden ze het eerst niet melden of hebben ze het wel gemeld maar voelden zij zich toentertijd niet adequaat behandeld.

We zullen ervoor zorgen dat we een effectief klokkenluidersysteem hebben dat gemakkelijk kan worden gebruikt door personeel, vrijwilligers en mensen buiten Oxfam. Hiervoor zullen indien nodig meer middelen beschikbaar worden gesteld, zowel op korte als op langere termijn.

4. Het verhogen van onze investering in integriteitsbeleid met onmiddellijke ingang

Het is duidelijk dat we in de confederatie tot nu toe onvoldoende beschikken over een integriteitsbeleid. We zullen onze investering in termen van budget en personeel aanzienlijk verhogen om ervoor te zorgen dat we over de middelen beschikken om de veiligheid en het welzijn te garanderen van al diegenen die in contact komen met Oxfam-medewerkers overal ter wereld.
We zullen ook meer investeren in gendertraining en -ondersteuning in de hele confederatie, inclusief het werven van gender-leads in programma's en humanitaire responsteams.

5. Versterking van interne processen

Er worden al een aantal acties ondernomen om onze interne processen te verbeteren. Dit omvat een database om ervoor te zorgen dat officiële referenties nooit worden gegeven aan mensen die eerder overtredingen hebben begaan en die op zoek zijn naar werk in andere organisaties. Het doorlichten en werven van personeel wordt versterkt; commitment aan ons integriteitsbeleid moet een verplicht onderdeel worden tijden het wervings- en selectieproces en de prestatiebeheercriteria voor alle managers; we moeten de manier waarop we onszelf introduceren en al het personeel trainen herzien, waardoor integriteitstraining verplicht is voor al het huidige en het nieuwe personeel; en het opnieuw trainen van alle personeelsleden om ervoor te zorgen dat iedereen de waarden van Oxfam en onze gedragscode begrijpt; en het versterken van ons klokkenluidersproces naast andere tools om ervoor te zorgen dat mensen veilig en gemakkelijk hun zorgen kunnen uiten.
Alle Oxfam- affiliates hebben meldpunten gespecialiseerd op integriteit, en bij alle belangrijke evenementen die door Oxfam worden georganiseerd zullen dergelijke meldpunten aanwezig zijn.
We zullen opnieuw controleren of er betrouwbare systemen zijn om eventuele vermoedelijke illegale activiteiten aan de betreffende autoriteiten te melden.

6. Het beleid van nultolerantie ten aanzien van intimidatie, misbruik of uitbuiting versterken

We doen er alles aan om elke vorm van intimidatie, uitbuiting, discriminatie of misbruik binnen Oxfam en binnen onze sector uit te roeien. We zullen officieel de instanties aanduiden die ons kunnen ondersteunen bij het realiseren van deze noodzakelijke culturele verschuiving. Oxfam- Taskforce PSEA heeft hiertoe al aanbevelingen gedaan. Deze worden met spoed beoordeeld en uitgevoerd.

7. Samenwerken met collega's uit de hele sector om fysiek, seksueel en emotioneel misbruik aan te pakken

We gaan samenwerken met de rest van onze sector om ervoor te zorgen dat mensen veilig zijn. We beseffen dat we bepaalde noodzakelijke acties niet alleen kunnen ondernemen. We gaan de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat daders die hun baan bij de ene organisatie verloren, niet kunnen doorschuiven naar een functie in een andere organisatie. We zullen actief bijdragen en ondersteuning bieden aan gezamenlijke acties van internationale ngo’s'. We zullen samenwerken met VN-organen, het International Civil Society Centre en andere gezamenlijke ngo-platforms om concrete afspraken te maken over hoe we als sector verder kunnen gaan.

Als onderdeel hiervan zullen we een bijdrage leveren aan het werk dat door BOND in het Verenigd Koninkrijk is geïnitieerd. Zo gaan we een concept ontwikkelen voor een humanitair paspoort en/of anti-dadersysteem, dat wordt ondergebracht bij een verantwoordelijk bureau zoals UNOCHA. We zullen dergelijke initiatieven op elke mogelijke manier ondersteunen.

8. Actieve betrokkenheid bij partners en bondgenoten, met name vrouwenrechtenorganisaties

We zullen onze partners en bondgenoten input vragen om het vertrouwen te herstellen en van hen te leren en verbeteren. We dragen hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. We zullen contact opnemen met vrouwenrechtenorganisaties en anderen die zich bezighouden met PSEA-kwesties, hun vragen beantwoorden, luisteren naar hun feedback en bezorgdheden en ervoor zorgen dat onze antwoorden in overleg met hen worden bepaald op basis van hun inzichten en expertise.

We zullen in elke regio contact zoeken met vrouwenrechtenorganisaties en vergaderingen organiseren, waar wij, zij, overheden en andere belanghebbenden bij betrokken zijn.

9. Naar ons publiek luisteren

We zullen actief de raad van vragen van ons publiek, zowel via publieke evenementen als in online discussies.  We zullen luisteren naar en leren van de feedback van supporters over de hele wereld. We de tweerichtingscommunicatie met hen verzekeren, reageren op hun bezorgdheden en uitleggen welke acties we ondernemen om te leren en te veranderen.

10. Onszelf opnieuw sterker inzetten voor genderrechtvaardigheid en onze externe focus op dat thema verscherpen

We herhalen en versterken ons engagement om vrouwenrechten en gendergelijkheid in het middelpunt van ons werk te zetten. We erkennen dat we als organisatie veel te leren en recht te zetten hebben. Oxfam zal blijven investeren in beleidsbeïnvloeding, campagnes en programma’s met een focus op het onderuithalen van het onrecht waar vrouwen in armoede overal ter wereld dagelijks mee te maken krijgen.

Dit omvat het aanpakken van sociale normen die geweld tegen vrouwen voorzaken, campagnes voeren om systemische machtsevenwichten die vrouwen opsluiten in armoede te herstellen, en structureel samenwerken met feministische en vrouwenrechtenorganisaties om genderonrechtvaardigheid op alle niveaus aan te pakken.

Het houdt in dat we sterker zullen inzetten en meer zullen focussen op onze ontwikkelingsprogramma’s en humanitaire programma’s om transformationele veranderingen te kunnen waarmaken in de levens van vrouwen die in armoede leven.