“Geen discussie meer mogelijk”: reactie Oxfam op het zesde evaluatierapport van het IPCC

09/08/2021

Als reactie op de bijdrage van Werkgroep I van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) aan het Zesde Evaluatierapport (AR6) zei Nafkote Dabi, hoofd klimaatbeleid van Oxfam:

"In een wereld die deels in brand staat, deels onder water staat en deels verhongert, heeft het IPCC vandaag de meest dwingende oproep tot nu toe gedaan aan de wereldwijde industrie om over te schakelen van olie, gas en steenkool op hernieuwbare energiebronnen. Regeringen moeten de wet gebruiken om deze dringende verandering af te dwingen. Burgers moeten hun eigen politieke macht en gedrag aanwenden om grote vervuilende bedrijven en regeringen in de juiste richting te duwen. Er is geen plan(eet) B.”

"Het IPCC beschrijft de geringste kans van de mensheid om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. Het bepaalt de agenda voor de klimaattop in Glasgow later dit jaar: het wordt alles of niets. Dit rapport is het zoveelste onweerlegbare bewijs dat de klimaatverandering nu al plaatsvindt en dat de opwarming van de aarde een van de schadelijkste oorzaken is van de toenemende honger, migratie, armoede en ongelijkheid overal ter wereld. Er is geen discussie meer mogelijk.”

"In de afgelopen jaren, met 1°C opwarming van de aarde, waren er dodelijke cyclonen in Azië en Centraal-Amerika, overstromingen in Europa en het VK, enorme sprinkhanenzwermen in Afrika en ongekende hittegolven en bosbranden in de VS en Australië - allemaal aangewakkerd door klimaatverandering. De voorbije 10 jaar zijn meer mensen uit hun huizen verdreven door rampen die verband houden met extreme weersomstandigheden dan om enige andere reden - 20 miljoen per jaar, of één persoon om de twee seconden. Het aantal klimaatgerelateerde rampen is in 30 jaar verdrievoudigd. Sinds 2000 zijn volgens ramingen van de VN 1,23 miljoen mensen omgekomen en zijn 4,2 miljard mensen getroffen door droogte, overstromingen en bosbranden.”

"De rijkste 10% van de mensheid (ongeveer 630 miljoen mensen) was verantwoordelijk voor meer dan de helft (52%) van de cumulatieve uitstoot tussen 1990 en 2015. De helft van de Belgen behoort tot deze categorie van de rijkste 10% van de wereld. Mensen met geld en macht zullen zich langer tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde kunnen beschermen dan diegenen zonder - maar niet voor altijd. Niemand is veilig. Dit rapport maakt duidelijk dat we nu in het stadium zijn aanbeland waarin zelfbehoud ofwel een collectief proces is ofwel een mislukt proces.”

"De belangrijkste veroorzakers van de opwarming van de aarde - de rijke landen die enorme rijkdom hebben vergaard door fossiele brandstoffen te verbranden - moeten hun emissies het eerst, het snelst en het verst terugdringen. Zij moeten ook hun klimaatschuld aan de ontwikkelingslanden inlossen door de financiering op te voeren om hen te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en over te schakelen op schone energie. Andere grote vervuilers krijgen geen vrijgeleide en moeten hun uitstoot ook drastisch verminderen.”

"Zeer weinig landen - en geen enkel van de rijke landen - hebben klimaatplannen ingediend die de opwarming onder de 2°C houden, laat staan 1,5°C. Als de mondiale emissies blijven toenemen, kan de drempel van 1,5°C al in het volgende decennium worden overschreden. Het IPCC-rapport moet de regeringen ertoe aanzetten samen te werken en een eerlijkere en groenere wereldeconomie op te bouwen om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5°C blijft. Zij moeten dit vastleggen in Glasgow. De regeringen van de rijke landen moeten hun belofte van 100 miljard dollar per jaar om de armste landen te helpen de klimaatcrisis het hoofd te bieden, nakomen - volgens Oxfam zijn zij niet alleen hun belofte niet nagekomen, maar hebben zij de rapporten over hun bijdragen zelfs driemaal zo hoog opgegeven.”

Opmerkingen voor de redactie

Aan extreem weer gerelateerde rampen waren de afgelopen tien jaar de belangrijkste oorzaak van binnenlandse ontheemding, waardoor meer dan 20 miljoen mensen per jaar - één persoon elke twee seconden - gedwongen werden hun huis te verlaten. Voor meer informatie, download Oxfam's briefing Forced from Home.

Volgens de VN heeft een sterke stijging van het aantal droogtes, overstromingen en bosbranden sinds 2000 1,23 miljoen levens geëist en 4,2 miljard mensen getroffen.

De rijkste één procent was verantwoordelijk voor 15 procent van de emissies die tussen 1990 en 2015 in de atmosfeer terechtkwamen - meer dan alle burgers van de EU en meer dan twee keer zoveel als de armste helft van de mensheid (7 procent). De rijkste 10 procent was verantwoordelijk voor meer dan de helft (52 procent) van de emissies in deze periode.

Het klimaatfinancieringsrapport 2020 van Oxfam biedt een beoordeling van de vooruitgang op weg naar het doel van 100 miljard dollar. Er wordt bekeken hoe klimaatfinanciering wordt geteld en besteed, waar het naartoe gaat, hoe dicht we bij het doel van 100 miljard dollar zijn, en welke lessen er moeten worden geleerd voor klimaatfinanciering na 2020.

Oxfam meldde onlangs dat het aantal mensen dat lijdt onder hongersnood-achtige omstandigheden sinds het begin van de pandemie verzesvoudigd is.

Oxfam steunt een reeks klimaatprojecten over de hele wereld en werkt samen met lokale gemeenschappen die het zwaarst getroffen worden door de klimaatcrisis. Zo helpen we plattelandsgemeenschappen in Oeganda en Zimbabwe weerbaar te worden tegen de gevolgen van veranderende neerslagpatronen, steunen we inheemse gemeenschappen om hun bos- en landrechten in het Amazonegebied te verdedigen, herstellen we aangetaste grond door middel van agrobosbouw in de Sahel en Bolivia en helpen we plattelandsgemeenschappen in Oost-Timor een fatsoenlijk inkomen te verdienen.

De doelstellingen en maatregelen die België tegen 2030 heeft gepland, zijn volstrekt onvoldoende om de doelstelling van CO2-neutraliteit in 2040 te halen, want volgens deze benadering zou de gemiddelde jaarlijkse inspanning na 2030 plots met 11 moeten worden vermenigvuldigd. Er is dringend behoefte aan systeemverandering om de klimaatverandering en de ecosysteemcrisis doeltreffend aan te pakken.

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter