Klimaat: zet de meest kwetsbare bevolkingsgroepen centraal tijdens de onderhandelingen

07/11/2016

Naar aanleiding van de VN-klimaattop in Marokko is het hoog tijd om eerst en vooral de uitstoot van broeikasgassen nog meer in te perken en de nodige financiële hulp te verlenen aan de meest kwetsbare gemeenschappen om hen te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatverandering teistert miljoenen mensen

Door de klimaatverandering worden extreme weersfenomenen niet alleen intensiever maar komen ze ook steeds vaker voor. Droogte vernielt oogsten, de stijging van de zeespiegel verwoest woningen.

Alleen dit jaar al heeft een combinatie van deze klimaatschokken en de doortocht van een extreem krachtige El Niño tot een zware voedselcrisis geleid die 60 miljoen mensen treft, en dan vooral vrouwen.

Onvoldoende hulp

Wereldwijd zijn de industrielanden verantwoordelijk voor 80 procent van de C02-uitstoot. Maar het zijn de armste mensen, en dus zij die het minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde, die het hardst getroffen worden door de gevolgen ervan.

Deze mensen hebben hulp nodig om zich te kunnen aanpassen aan deze nieuwe situatie. Maar de hulp die ze krijgen beantwoordt niet altijd aan hun noden.

Doe mee op 13 november

Van Parijs…

Een jaar geleden kwamen in Parijs honderdduizenden burgers uit de hele wereld op straat met de eis voor een rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid. Er werd daar op de top een akkoord gesloten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

… naar Marrakech

Intussen gaan de onderhandelingen door om de beloften van Parijs verder te concretiseren. De conferentie in Marrakech moet garanderen dat de landen die in de frontlijn staan van de klimaatverandering niet alleen de hulp ontvangen die ze nodig hebben, maar ook waar ze recht op hebben.

De snelheid waarmee het akkoord van Parijs geratificeerd werd, toont aan de staatshoofden en overheden inzien hoe dringend de situatie is. Ze moeten voorkomen dat de huidige voedselcrisis, die een direct gevolg is van de klimaatverandering, escaleert en het risico dat dit opnieuw gebeurt beperken.

In een nieuw rapport roept Oxfam de deelnemende landen en andere grote instellingen op om tijdens de conferentie in Marrakech:

  • de uitstoot nog meer te beperken naar een aanvaardbaar niveau, zonder de hongersnood te verergeren
  • zich meer in te spannen om geld vrij te maken voor aanpassingen aan de klimaatverandering, zeker voor de minst ontwikkelde landen
  • samen te werken met de overheden van ontwikkelingslanden zodat de landen die het meest nood hebben aan financiële ondersteuning er gemakkelijker toegang tot hebben
  • het tempo te verhogen om de gemeenschappelijke normen vast te leggen en de boekhouding en de opvolging van de klimaatfinanciering te verbeteren

Door Brussel

De Klimaatcoalitie organiseert een grote ludieke stunt op zondag 13 november om 15 uur op de Kunstberg in Brussel om politici ertoe aan te zetten tot actie over te gaan.

Het wordt dringend tijd dat België een beleid met meer daadkracht invoert om op grote schaal hernieuwbare energie te produceren. We moeten dringend het beleid stopzetten dat klimaatverandering in de hand speelt door te investeren in biomassa en biobrandstof en de afhankelijkheid van fossiele en nucleaire energie te verlengen.

België moet de beloften in verband met klimaatfinanciering respecteren. Momenteel gebeurt dit niet. Als we de internationale financiële hulp die specifiek toegewezen is aan het klimaat vergelijken tussen 2014 en 2015, dan zijn de bedragen gehalveerd van 95 naar 47 miljoen euro. Bovendien komen ze voor een groot deel overeen met de ’gerecycleerde‘ uitgaven van publieke steun aan ontwikkeling.

Doe mee aan de actie in Brussel