Migratie

Vandaag zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht: gedwongen om hun huis te verlaten, gevlucht voor oorlog, geweld en honger. Ze hopen om het leven van hun familie te redden en hun kinderen een betere toekomst te bieden. Ze zijn in uiterste nood, en toch blijft de Europese en internationale gemeenschap hen afschilderen als een bedreiging die  moet tegengehouden worden. Beleidsmakers vergeten dus dat het hier om mensen gaat, die recht hebben op een menswaardige behandeling en een eerlijke kans moeten krijgen om asiel aan te vragen.

Wil jij migranten helpen?
 

 

 • Tijdens een G7-top laten Oxfam-betogers hun stem horen tegen de internationale repressie van migranten die op zoek gaan naar een veiliger of beter leven. Samen eisen we van staatshoofden en overheden een wereldwijd akkoord, dat het leven van migranten overal beschermt.

  Lees meer over
  Migratie
 • Migranten die vastzitten langs de gesloten Balkanroute worden op een bijzonder onmenselijke manier behandeld door de lokale autoriteiten. “We raakten de Hongaarse grens over, maar de politie heeft ons opgepakt”, vertelt Majeed, die vluchtte uit Afghanistan. “We moesten al onze kleren uittrekken en in de sneeuw gaan zitten. Daarna hebben ze ijskoud water over ons uitgekieperd.”

  Lees meer over
  Migratie
 • 86% van de mensen die op de vlucht zijn vinden opvang in hun eigen land of in een van de buurlanden.

 • België vangt 1 vluchteling op per 208 inwoners. In Libanon is dat 1 op 5.

De uitdagingen van migratie

In 2015 gingen steeds meer mensen op zoek naar een veiliger en beter leven. Velen zetten koers naar de Europese grenzen, en daarom besliste de EU om strengere controles uit te voeren en de migratie “een halt toe te roepen”.  Door dit beleid zien migranten zich verplicht om in steeds hachelijkere omstandigheden hun tocht te ondernemen. 

Migratieakkoorden en mensenrechten

Om migranten te stoppen vooraleer ze het Europese grondgebied bereiken, sluit de EU akkoorden af met landen langs de Europese buitengrenzen. Zo hebben de Europese leiders in maart 2016 een akkoord gesloten met Turkije. De Griekse overheid mag daardoor alle illegale migranten die via Turkije Griekenland zijn binnengekomen, terugsturen naar Turkije. Maar in Turkije worden migranten uitgebuit en kinderen aan het werk gezet. Migranten die in Turkije een asielaanvraag willen indienen, zijn geenszins zeker van goede levensomstandigheden en van hun eigen veiligheid.

In april 2017 heeft Italië een deal gesloten met Libië, die ervoor moet zorgen dat migranten niet de Middellandse Zee op gaan. Maar duizenden migranten die in Libië geblokkeerd zitten, zijn het slachtoffer zijn van foltering, verkrachting en mensenhandel. Door migranten de toegang tot Italië te ontzeggen, blijft de nachtmerrie voortduren.

Teken de petitie 

Onmenselijke omstandigheden

Europa heeft ook zogenaamde hotspots ingericht in Griekenland en Italië (in onder andere Lampedusa en Lesbos). Die hotspots moeten de identificatie en de registratie van nieuwkomers vlotter aten verlopen, maar in de praktijk worden migranten er langdurig opgesloten in mensonwaardige omstandigheden: de kampen zijn overbevolkt, de hygiënische omstandigheden zijn ontoereikend, mensen moeten in de winter verblijven in simpele tenten.

Eenmaal de grens met Griekenland of Italië over, kozen veel migranten voor de Balkanroute. De grenzen op die route zijn sinds maart 2016 officieel gesloten. Maar wie zich er nog aan waagt, wacht een bijzondere onmenselijke behandeling. Getuigen hebben het over mishandeling, diefstal en een onmenselijke behandeling door politieagenten, grenswachters en andere ambtenaren.

Die slechte behandeling is vaak het gevolg tot van het pushback-beleid in bepaalde landen: de overheden doen er illegale pogingen om migranten het land uit te zetten, zonder hen de mogelijkheid te bieden om asiel aan te vragen. Daarmee maken ze zich schuldig aan een ernstige schending van de internationale en Europese rechtsregels.

Teken de petitie 

Migratie en ontwikkeling

De EU sluit ook akkoorden af met landen van herkomst. Die moeten de migranten verhinderen om te vertrekken. Zo gaat Europa partnerschappen op maat aan met Mali, Senegal, Ethiopië en Afghanistan. De partnerschappen omvatten een mix van positieve en negatieve stimulansen die de landen van herkomst ertoe moeten aanzetten samen te werken met de EU om “de migratiestromen te beheren”. Daarbij gaan deze landen voornamelijk hun eigen grenzen verstevigen.

Geld voor ontwikkelingshulp wordt ingezet als “stimulans”: de EU gaat landen die samenwerken meer ontwikkelingshulp toekennen. Landen die zich terughoudend opstellen, moeten het met minder doen. Zo wordt ontwikkelingshulp een drukkingsmiddel, terwijl die hulp in de eerste plaats zou moeten dienen om structureel armoede moet bestrijden en, in welk land ook, de hoogste noden moet lenigen.

Wil je meer over migratie te weten komen?

In ons dossier vind je alvast meer context en getuigenissen.
 

Hoe helpt Oxfam migranten in nood?

Migratie is een complex gegeven. Er zijn vluchtelingen, mensen die erkend worden als asielzoeker en ook economische migranten. Maar het gaat in de eerste plaats om mensen. Oxfam helpt hen zowel in eigen land als in binnen de Europese grenzen, bijvoorbeeld in Italië, Griekenland, de Balkan en natuurlijk België. Waar ze zich ook bevinden, we zorgen ervoor dat ze de nodige spullen en begeleiding krijgen.

Teken de petitie 

Eerste hulp bij aankomst in Europa

Griekenland en Italië zijn voor migranten de toegangspoorten tot Europa. Toen steeds meer mensen koers zetten naar Europa  in 2015, begon Oxfam in Griekenland met grootschalige acties om hen hulp aan te bieden. We zorgen voor water en eten, sanitair, dekens, kookgerei, zeep en andere nodige spullen. Verder geven we juridisch advies, zodat ze beter op de hoogte zijn van hun rechten. In Italië voorzien we eten, kleren en hygiënekits voor mensen die net aangekomen zijn vanuit Libië. Om integratie op lange termijn te bevorderen, helpen we migranten om Italiaans te leren en onderdak te zoeken.

Mensen waardig opvangen in de Balkan

Toen de Balkanlanden in maart 2016 één voor één hun grenzen sloten, kwamen heel wat mensen voor lange tijd vast te zitten in onmenselijke omstandigheden. Oxfam greep in waar officiële instanties tekortschoten. Met de hulp van lokale partners in Servië en Macedonië delen we voedsel, warme kleren en hygiënekits uit aan kwetsbare migranten en asielzoekers. Daarnaast installeren we sanitaire voorzieningen en bieden we psychologische en juridische bijstand aan waar mogelijk. Zo helpen we mensen die in de officiële opvangcentra slapen én de mensen die buiten slapen.

Teken de petitie 

In Brussel

Heel wat migranten verblijven in de omgeving van het station Brussel-Noord en het Maximiliaanpark, vlak bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens de winter van 2017-2018 waren er grote spanningen in het park. De politie voerde er geregeld razzia’s uit, migranten werden geïntimideerd. Daarom hebben Oxfam en 6 ander organisaties samen een soort safe spot, een tijdelijke humanitaire zone, opgezet om transitmigranten in het Maximiliaanpark te helpen. Oxfam verdeelde er warme en propere kleding om migranten te helpen de barre winter door te komen.

In de landen van oorsprong

Tot op heden zijn meer dan 1 miljoen mensen aangekomen in Europa. Maar de overgrote meerderheid van de mensen die hun huis achterlieten, bleven in hun thuisland of in één van de buurlanden. Oxfam helpt zowel mensen op de vlucht als de gastgemeenschappen, want zij zijn vaak niet veel beter af. En dat doen we overal ter wereld, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen in Tanzania of de Democratische Republiek Congo.

Daarnaast is Oxfam actief in de 9 landen waar de meeste migranten vandaan komen.

 • We bieden er hulp aan mensen die getroffen werden door gewapende conflicten;
 • we werken er hard aan om extreme ongelijkheid en armoede te verminderen;
 • we helpen burgers op te komen voor hun rechten;
 • we pleiten ervoor dat de oorzaken van die gewapende conflicten aangepakt worden.

We vragen wereldwijd aandacht voor migranten

Oxfam wijst regeringen op hun plicht om de rechten en noden van vluchtelingen, intern ontheemden en migranten te respecteren. We roepen de Europese gemeenschap op om zich te engageren voor het welzijn van mensen op de vlucht. Want Europese landen zetten vooral in op beter beveiligde grenzen. Illegale migratie wordt afgeschilderd als een zware criminele daad. Die tendens zorgt er alleen maar voor dat mensen op de vluchtelingenroutes meer leed ondervinden en meer risico's lopen.

De internationale gemeenschap moet ook de diepere oorzaken van de migratiecrisis aanpakken: de gewapende conflicten in de wereld, de armoede, extreme ongelijkheid en de klimaatverandering.

“Een menselijke aanpak houdt in dat er niet langer wordt ingezet op de repressie van en de jacht op vluchtelingen. We hebben het hier over mensen, over individuen die ook rechten hebben en wier leven net zo veel waard is als dat van ons. De mensen die hier aankomen, zijn vaak alles kwijtgeraakt. Ze hebben recht op een minimum aan respect en fatsoen.”

Laureen Van Assche, beleidsmedewerker migratie,

Lees meer over
Migratie