Wat doet Oxfam in Laos

Oxfam streeft ernaar dat de bewoners van het platteland een betere toegang krijgen tot grond, bossen en water. Zo kunnen ze hun bestaansmiddelen veilig stellen. Mannen en vrouwen op het platteland moeten daarom meer gehoord worden wanneer er besluiten genomen worden over voedselveiligheid en over het beheer van de natuurlijke rijkdommen.

Cruciale rol van kleine boeren

De kleine Laotiaanse boeren spelen niet alleen een cruciale rol in de voedselvoorziening voor hun gezin, maar ook voor het hele land. Zij zorgen voor de bescherming van het milieu en van de biodiversiteit. Om hun rol binnen de samenleving te waarderen en om hun toegang tot natuurlijke hulpbronnen te verzekeren, ondersteunt Oxfam diverse initiatieven op het platteland.

Rendement landbouw verhogen

Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Landbouw, met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, Laotiaanse verenigingen en boerenorganisaties. Concreet omvatten die activiteiten onder meer het selecteren en kruisen van zaden, om zo het rendement in de landbouw te verbeteren. Verder worden er ook sensibiliseringsacties rond biodiversiteit georganiseerd.

Emancipatie vrouwen

In Laos is een groot aantal vrouwen het slachtoffer van huiselijk geweld en van sociale, economische en politieke discriminatie. Om een einde te stellen aan dat onrecht en om de emancipatie van de vrouwen te steunen, werken we samen met partnerorganisaties. Die stellen zich tot doel om vrouwen op gelijke voet met mannen te laten werken aan de vermindering van de armoede. Vrouwen moeten ook mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. In de eerste plaats moet de overheid zich openstellen voor deze thema's, die ze nu nog als te moeilijk beschouwt.

Voorbereiden op rampen

Samen met het nationale Instituut voor Rampenbeheer biedt Oxfam vorming aan plaatselijke overheden en vrijwilligers uit lokale gemeenschappen, om het hoofd te kunnen bieden aan overstromingen, droogte en andere rampen. Deze projecten omvatten opleidingen over aangepaste technieken, zoals landbouwdiversificatie en waterbeheer.

Eerstehulpkits

Daarnaast levert Oxfam in noodsituaties de nodige uitrusting, zoals boten, waarschuwingssystemen of eerstehulpkits. In de dorpen worden comités opgericht die als taak hebben actieplannen uit te werken om snel te kunnen reageren als er zich een ramp voordoet. Nieuwe technieken worden ook ingezet om bijvoorbeeld de zaden op een efficiëntere manier te bewaren en de irrigatiesystemen te beschermen tegen eventuele beschadiging. Dit humanitair project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Stem bevolking luider laten horen

Oxfam wil met haar werk in Laos de bevolking ook in staat stellen haar stem te laten horen. Meerdere Laotiaanse organisaties werden opgericht om de stem van de gemeenschappen luider te doen klinken. De bijdrage van Oxfam is er op gericht om de competenties en capaciteiten van deze enthousiaste mensen en organisaties te versterken. Want zij dragen bij tot een eerlijkere ontwikkeling van hun land.

Vakbonden

Omdat veel van die organisaties nog erg jong zijn, moeten ze hun plaats in de maatschappij en het openbare overleg nog vinden. Ze hebben dan ook nood aan steun op het vlak van organisatie en programmabeheer. Een partnerschap van Oxfam met de federatie van de Laotiaanse vakbonden laat bijvoorbeeld toe om de werknemers aan het woord te laten en om het overleg over hun werkomstandigheden op te starten.

ECHO

De Europese Unie is een van de belangrijkste donors van humanitaire hulp in de wereld. Tot zijn bevoegdheid behoort de financiering van noodhulp maar eveneens het ondersteunen van acties voor rampenpreventie. Haar programma ’Voorbereiding op Rampen’ helpt de kwetsbare bevolkingsgroepen die in de meest gevoelige gebieden leven om de gevolgen van natuurrampen zoveel mogelijk te beperken.