Wat doet Oxfam in Nicaragua?

Oxfam steunt de sociale bewegingen die werken aan maatschappelijke verandering, aan respect voor basisrechten en de bestrijding van armoede en ongelijkheid. We stellen onze expertise ter beschikking van partnerorganisaties. Samen met hen werken we aan participatie van vrouwen en jongeren aan het beleid, gelijke kansen, de bescherming van kwetsbare groepen, een duurzaam economisch model en een betere voorbereiding op rampen.

Vrouwen worden actieve burgers

Oxfam helpt haar partnerorganisaties om ervoor te zorgen dat vrouwen en jongeren hun rechten kunnen uitoefenen, en dat ze aangemoedigd worden tot actief burgerschap. Want als zij mee invloed uitoefenen op het beleid, kan er een einde komen aan discriminatie en uitsluiting. We zetten in op vorming over leiderschap, kennis over rechten, dialoog en besluitvorming. We zetten organisaties die werken rond geweld tegen vrouwen aan om zich te organiseren binnen een netwerk, om zo hun impact en efficiëntie te verhogen. Sociale bewegingen moeten verantwoording kunnen vragen van de overheid en aandringen op transparantie.

Volgens onze partnerorganisaties heeft de overheid met de wet van 2012 (Wet 779) de ruimte beperkt voor maatschappelijk overleg over geweld tegen vrouwen. De overheid bepaalt wie de actoren zijn, en ook met welke speciale rechtbanken zij moeten werken. Klachten oplossen via bemiddeling is bij wet verboden.

Eén jaar na de invoering van Wet 779 was het geweld tegen vrouwen met 42 procent toegenomen. Onze partnerorganisaties blijven de dialoog met diverse actoren onderhouden. Zij informeren het publiek over de nieuwe wet en investeren nog meer in de bewustmaking van vrouwen. Ze overleggen met elkaar en zijn ook lid van het Netwerk tegen geweld op vrouwen (Red de Mujeres contra la Violencia).

Duurzame landbouw en economie

Om iedereen gelijke kansen te geven op een duurzaam bestaan, steunt Oxfam de ontwikkeling van een alternatief economisch model. Dat moet rechtvaardig zijn en rekening houden met de meest kwetsbare bevolking. De nadruk ligt op duurzame landbouw, die kleine boeren in staat stelt een waardig inkomen op te bouwen en die voedselzekerheid garandeert. Dit houdt onder meer in dat de toegang tot lokale markten verzekerd wordt.

We maken de boerenorganisaties en coöperaties sterker, zodat ze beter kunnen onderhandelen en een grotere invloed krijgen op het beleid en de privésector. Vrouwelijk leiderschap wordt extra aangemoedigd. Ook in de verwerking en verhandeling van de oogst moeten vrouwen stand kunnen houden. Boeren en boerinnen kunnen vormingen volgen om de productiviteit te verbeteren, zaadvoorraden aan te leggen, te diversifiëren en zich beter aan te passen aan effecten van de klimaatverandering door risicopreventie.

Goed voorbereid op humanitaire crisissen

Oxfam investeert in projecten die de meest kwetsbare bevolking beter moeten voorbereiden op rampen. De gemeenschappen krijgen technische ondersteuning en elk programma voorziet in een luik voor rampenrisicovermindering (Disaster Risk Reduction of DRR).

We werken samen met lokale en nationale overheidsdiensten om mensen in de meest kwetsbare gebieden in te schakelen bij de ontwikkeling van preventieprogramma’s. Dat gaat over systemen van ‘early warning’, training voor evacuatie, oevers en hellingen versterken, woningen beveiligen, bestaansmiddelen beschermen en de nodige middelen voorzien voor humanitaire hulpverlening. De meest kwetsbare bevolking, vrouwen en inheemse gemeenschappen, krijgen een prominente plaats in de hulpprogramma’s.